Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 18/06/2015 

1.  Mua 1191 / Dừng lỗ 1187 / Chốt lời 1197,1204 **

THÔNG TIN THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH:

- Giá xác định điểm giao dịch theo chiến lược là giá trên website Tư vấn vàng (gọi tắt là TVV).

- Chiến lược chỉ sử dụng 01 lần khi giá thị trường lần đầu tiên khớp lệnh mua (hoặc bán) và sau đó khớp lệnh chốt lời (hoặc dừng lỗ). Nếu giá lại quay lại điểm mua (hoặc bán) lần nữa theo chiến lược thì không tiếp tục vào lệnh.

- Chiến lược được duy trì khi giá thị trường đã khớp lệnh mua (hoặc bán) cho đến khi khớp lệnh chốt lời (hoặc dừng lỗ) kể cả  sang các ngày hôm sau (trừ khi TVV có chiến lược tư vấn update cho điểm đóng lệnh).

- Khi giá thị trường không khớp lệnh theo chiến lược trong ngày thì được coi là chiến lược chưa thực hiện được. Ngày hôm sau, TVV có chiến lược tư vấn mới.

- Khi giá thị trường không khớp lệnh theo chiến lược trong tuần thì được coi là chiến lược chưa thực hiện được. Tuần sau, TVV có chiến lược mới.

1.   

Sử dụng chiến lược với lệnh mua:

Chiến lược

Vùng mua

Điểm dừng lỗ

Điểm chốt lời 1

Điểm chốt lời 2

Điểm đặt lệnh

+ 1USD

+ 0 USD

- 0,5 USD

- 0,5 USD

Ví dụ chiến lược ngày 1/8

1602

1598

1609


Điểm đặt lệnh

≤1603

1598

≥1608,5


1.    Sử dụng chiến lược với lệnh bán:

Chiến lược

Vùng bán

Điểm dừng lỗ

Điểm chốt lời 1

Điểm chốt lời 2

Điểm đặt lệnh

-  1USD

+ 0 USD

+ 0,5 USD

+ 0,5 USD

Ví dụ chiến lược ngày 1/8

1617

1620

1611

1605

Điểm đặt lệnh

≥1616

1620

≤1611,5

≤1605,5