Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 19/07/2016.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 19/07/2016.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 20/06/2016.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 20/06/2016.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 10/06/2016.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 10/06/2016.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 02/03/2016.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 02/03/2016.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 01/03/2016.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 01/03/2016.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 29/02/2016 đến 04/03/2016
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 17/08/2015 đến 21/08/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 03/08/2015 đến 7/08/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 29/07/2015.
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 29/07/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 13/07/2015 đến 17/07/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 06/07/2015 đến 10/07/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 29/06/2015 đến 03/07/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 22/06/2015 đến 26/06/2015.

Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng ngày 18/06/2015 
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 15/06/2015 đến 19/06/2015.
Xem chi tiết
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng
Tư Vấn Chiến lược mua bán vàng tuần 08/06/2015 đến 12/06/2015.
Xem chi tiết   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết