Bảng các chỉ số kinh tế

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Chỉ số đo lường mức độ lạm phát

CPI – Consumer

Price Index Chỉ số giá hàng tiêu dùng

20h:30 từ ngày 8 tới ngày 19 hàng tháng và CPI đưa ra là CPI của tháng trước đó.

Đo lưng sự thay đi vgiá cả ca mt rhàng hóa và dịch vụ có tính cht đi din, (như lương thc, năng lưng, quần áo, giao thông) và chưa tính thuế.

Là chỉ số được sử dụng để đo lường tính hiệu quả của chính sách tiền tệ, tình hình lạm phát trong tiêu dùng và có tác động lớn tới quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

4 *

PPI – Producer

Price Index

Tuần thứ 2 hàng tháng lúc 22h30, PPI đưa ra là của tháng trước đó

Là mt chsố tt để đio lưng lạm phát. Chỉ số thhin giá phí sn xuất. Hàng tháng khang 100.000 giá cả được thu thp từ 30.000 công ty sn xuất.

Trong khi CPI do luờng lạm phát gây nên bởi sự tăng lên của giá cả hàng hóa đầu ra thì PPI đo lường mức

tăng giá trong nền kinh tế bị gây nên bởi sự tăng lên của giá phí trong sản xuất. Dùng để dự đoán CPI.

3*

PCE – Persional Consumption Expenditure (Chi tiêu tiêu dùng cá nhân)

Ngày cuối cùng hàng tháng, lúc 20h30, PCE đưa ra là của tháng trước đó.

Là mt trong nhng thay đi về giá chàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Chỉ số này tăng cho thấy chi tiêu tăng, kéo theo giá bị áp lực tăng theo, do đó được coi là một trong các chỉ số dùng để dự đoán mức độ lạm phát trong nền kinh tế.

4 *

GDP

GDP- Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội)

20h:30 vào ngày cuối cùng của quý và chỉ số đưa ra là của quý trước đó.

Đo lưng giá trị bng tiền ca tất cả các hàng hóa dch vsản xuất ra ca mt nền kinh tế trong một thời kì nhất định, bao gm chi tiêu cá nhân, chi tiêu ca chính phvà cán cân thương mi.

Đây là chỉ số rất quan trọng có ảnh hưởng lớn tới thị trường vì GDP biểu hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.GDP thường có độ trễ về thời gian do thống kê theo quý nên quan sát chuỗi số liệu hơn là từng con số cụ thể.

4 *


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Tiêu dùng

Retail Sales

Vào khoảng ngày 22 hàng tháng lúc 22h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Chsnày theo dõi tình hình bán lhàng hóa ca các công ty, đo lưng tng chi tiêu cho hàng hóa bán lẻ ca người tiêu dùng, không bao gồm phí dch vụ. Ủy ban dân sđiu tra hàng trăm công ty có quy mô khác nhau, có các cách thc bán lẻ hàng hóa khác nhau. Chsđưa ra hàng tháng cho thấy mc thay đi tính bng phần trăm so với tháng trước đó.

Chỉ số đưa ra mà âm thì có nghĩa là giảm so với tháng trước đó. Chỉ số này có tác động rất lớn tới thị trường vì nó được coi là tần số của hoạt động và niềm tin tiêu

dùng vì nếu doanh số hàng hóa bán lẻ tăng có nghĩa là các hoạt động kinh tế đang tăng lên.

3*

Whole sales

Hàng tháng

Đo lưng doanh sbán sỉ các hàng hóa bán trc tiếp cho các nhà bán lẻ, các trung gian mua bán, và các thương gia, nhng người buôn bán dưi dng hưng chênh lch, hoc huê hng.

Là một trong các chỉ số cho thấy sức mạnh tiêu dùng của nền kinh tế Mỹ.

2*

Durable Goods (Hàng hóa lâu bền)

Tuần thứ 4 hàng tháng lúc 20h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó

Đo lưng các đơn đt hàng mới về các mặt hàng liên quan tới thiết bmáy móc với thời gian sdng lớn hơn

3 năm.

Sự tăng lên các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền thường gắn liền với sự tăng lên của các hoạt động kinh tế, đo đó làm cho lãi suất ngắn hạn cao hơn, do đó có khả năng ủng hộ cho đồng tiền trong ngắn hạn

3*


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Sc sn xuất

PMI – Purchasing Managers Index

Ngày làm việc đầu tiên trong tháng, lúc

22h, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Là chsố tổng hợp da trên 5 chỉ số chính, bao gồm: Các đơn đt hàng mới, mc hàng tn kho, tình hình sản xuất, tình trng giao hàng và môi trưng làm vic. Mi chsố có các tỉ trng khác nhau và được điều chnh theo các nhân tnhất định. Chsđược thu thp từ cuc điều tra hơn 300 trưởng phòng mua hàng khp quc gia trong

hơn 20 nnh làm vic khác nhau

Chỉ số lớn hơn 50 có nghĩa là các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang được mở rộng, còn nhỏ hơn 50 có nghĩa là các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang bị thu hẹp. Đây là chỉ số cực kì quan trọng với thị trường tài chính vì nó là chỉ số tốt nhất thể hiện sức sản suất. PMI không như mong đợi và đặc biệt là phần các đơn đặt hàng mới, có ảnh hưởng rất lớn tới việc dự đoán các hoạt động sản xuất trong các tháng tiếp theo. Chỉ số này có trước ISM và dùng để dự đoán cho ISM cùng với Philadenphia Survey

3*

Philadenphia fed Index

Ngày 17 hàng tháng lúc 22h, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó

Điu tra các doanh nghip sn xut ở 3 bang Philadenphia, Jersey và Delaware. Các công ty được điều tra thhin sự thay đi xu hưng trong các hoạt đng kinh tế, các công ty này được điu tra theo nhiều cách khác nhau.

Chỉ số lớn hơn không thể hiện sự mở rộng của nền kinh tế, còn nhỏ hơn không thể hiện nền kinh tế bị thu hẹp. Là chỉ số tốt cho thấy sự thay đổi về việc làm, giá cả và tình hình trong ngành sản xuất. Là chỉ số dùng để dự báo PMI

3*

Các hoạt động của

Rate announcement (Công bố lãi suất)

Một năm họp 8 lần, thông báo về lãi suất được đưa ra sau mỗi lần họp, thường là vào 2h15

Lãi suất thể hiện giá cả một đồng tiền. Lãi suất càng cao, càng có nhiều người nắm giữ và mua đồng tiền này, theo cách đó sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền. Đây là chỉ số có ảnh hưởng tới mức lạm phát trong nền kinh

tế, vì nó được dùng làm công cụ trong chính sách tiền tệ nên gây ra ảnh hưởng lớn trong thị trường.

5*


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Fed

Beige Book

Hai ngày thứ 4 trước khi buổi họp của FOMC bắt đầu, 8 lần một năm vào lúc 2h15

Đây là bn tng hợp các bình lun về tình hình kinh tế hiện ti ca Mỹ, thưng nói về thay đổi lãi sut và tình hình kinh tế hiện tại so vi thời điểm từ buổi hp lần trước.

Không tác động quá lớn tới thị trường vì các bình luận đưa ra không phải là xuất phát từ các thành viên của FED, nó chỉ đẩy thị trường khi làm ngạc nhiên các dự đoán của thị trường.

3*

Thị trường lao động

Employment Report (Báo cáo việc làm)

20h:30 vào ngày thứ sáu đầu tiên hàng tháng và chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Thông tin được thu thp qua cuc điu tra 375.000 doanh nghip và 60.000 hộ gia đình. Bản Báo cáo cho thy số việc làm được tạo mới và số vic làm bhủy bca nn kinh tế,  mc lương bình quân mt giờ và sgiờ làm vic bình quân trong mt tun.

Được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong việc thống kê tình hình chung của thị trường lao động.

4*

Non farm Payrolls (Chỉ số việc làm trong khu vực dịch vụ)

Ngày làm việc đầu tiên trong tháng, lúc

22h30, chỉ số đưa ra

là của tháng trước đó.

Thể hiện sự thay đổi tng slao đng được nhận lương, bao gồm nhân viên khu vc hành chính quc gia, nhân viên hộ gia đình tư nhân, nhân viên làm việc cho các tổ chc phi cnh phủ và công nhân làm việc trong lĩnh vc nông nghiệp.

Số lao động trong báo cáo này đại diện cho gần 80% tổng số lao động làm ra GDP của Mỹ. Đây là chỉ số mà các nhà làm chính sách của Mỹ dùng để đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế cũng như dự đoán các hoạt động kinh tế trong tương lai. Chỉ số này có ảnh hưởng

rất lớn tới thị trường.

4*

Initial Jobless Claim (Chỉ số thất nghiệp)

Một tuần một lần vào ngày thứ 5, lúc 20h30, chỉ số đưa ra là của tuần trước đó.

Lit kê số người xin trcấp thất nghiệp ln đu.

Chỉ số này ra hàng tuần nên biến động nhiều, chỉ số bình quân trong 4 tuần có nhiều ý nghĩa hơn

4*


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Thị trường nhà

Housing Starts

Giữa mỗi tháng lúc

20h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó

Chscho thấy có bao nhiêu gia đình riêng lẻ cũng như các tòa nhà mới được hoàn thành xây dng trong tháng. Theo cuộc điều tra thì cứ mi căn nhà hoặc mi văn phòng riêng lẻ được coi là mt housing start. Ngành xây dng đóng vai trò 25% trong tổng số đu tư bng đô la và

5% trong tổng giá trị ca nền kinh tế

Chỉ số này có ảnh hưởng tới xu thế tiếp theo của nền kinh tế. Chỉ số này giảm cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm, chỉ số này tăng có khả năng kéo nền kinh tế ra khỏi tình trạng giảm sút.

2*

New Home

Sales

Hàng tháng

Chsnày báo cáo xem có bao nhiêu hp đng mua bán nhà mới được kí trong tháng.

Doanh số mua bán nhà mới càng tăng thì thu nhập của người bán nhà tăng cùng với nó là chi tiêu của người dân cho nhà cửa cũng tăng, thức đẩy nền kinh tế phát triển.

3*

Existing Home

Sale

Hàng tháng

Chsnày báo cáo xem có bao nhiêu hp đng chuyển nhưng nđã qua sdng được kí trong tháng.

Chỉ số này tăng tức là doanh số mua bán nhà tăng và ngược lại.

2*

Building

Permit

Hàng tháng

Chsnày báo cáoxem có bao nhiêu dán xây dng nhà được cấp phép.

Chỉ số này tăng cũng là một dấu hiệu tốt cho thị trường nhà

2*


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Dòng vốn

Tics Data – treasury International Capital

Khoảng vào ngày làm việc thứ 12 hàng

tháng lúc 20h30, chỉ

số đưa ra là của tháng trước đó.

Chsnày cho thy cách chủ yếu mà nước Mỹ dùng để huy đng tài chính cho thâm ht hiện ti ca nước này bao gồm: Bán nhng chng khoán dài hn cho người nước ngoài, hoặc xuất khẩu nợ. Lưu ý là dòng tin huy đng cho thâm hụt hiện tại có thể có từ việc vay mượn ngân hàng nước ngoài, hoặc net lại từ dòng vn FDI,

nhưng vì Net FDI thường âm và dòng tiền huy đng được tcác ngân hàng nước nai thì rất nhnên dòng vn thu

được chủ yếu là từ vic bán các chng khoán dài hạn cho

người nước ngoài.

Thể hiện dòng vn ra vào nước Mỹ, chi tiết hơn scho thấy sức cầu USD ca từng bộ phận như chính ph, dân cư. Đựơc so sánh với mức thâm hụt thương mại để xác đnh dân Mỹ đang nợ bao nhiêu.

3*

Budget Statement Monthly

Công bố hàng tháng

Cho thấy thâm ht hoặc thng dư ngân sách Mỹ.

Mức thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách sẽ ảnh hưởng tới mức độ phát hành trái phiếu của chính phủ, ngoài ra còn thể hiện mức thuế thu được của chính phủ, nguồn kinh phí dùng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế

2*

Trade balance (Cán cân thương mại)

Tuần thứ 2 hàng tháng lúc 22h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Là phn lớn nhất chiếm trong cán cân thương mi ca quc gia, đo lường skhác bit về giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu so với gtrhàng hóa và dịch vnhập khu.

Cán cân thương mại sẽ thặng dư nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu và ngược lại cán cân sẽ bị thâm hụt nếu xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu. Là chỉ số tác động lớn tới thị trường.

4*

Michigan Consumer Confident Index (Chỉ số niềm tin tiêu dùng)

Ngày làm việc đầu tiên trong tháng, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Giúp các nhà đầu tư định hình được rằng tại thời điểm này người tiêu dùng có muốn xài tiền của họ hay không.

3*


CHỈ SỐ

THỜI ĐIỂM CUNG CẤP CHỈ SỐ

CÁCH ĐO LƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

Tổng hợp

Leading Indicator Current Account (Tài khoản vãng lai)

Ngày 20 hàng tháng lúc 22h. Chỉ số đưa ra hàng quý, khỏang 6 tuần sau khi kết thúc quý

Chsbao gm 10 thành phn, mỗi thành phn thay đổi đóng một tỉ lphn trăm nht định vào sthay đi chung ca nn kinh tế M. 10 thành phn này bao gồm: 1. Số

giờ làm vic bình quân 1 tun ca các công nhân sn xut

2. Sồ lượng bình quan các đơn xin bảo hiểm thất nghệp đu tiên 3. Slưng đơn đặt hàng đầu tiên vhàng hóa tiêu dùng và nguyên liệu 4. Tốc độ giao hàng của các nhà cung cấp tới các chca hàng 5. Số lượng đơn đặt hàng mới cho các hàng hóa có liên quan tới quân sự 6. Số lung các giấy cấp phép xây dng nhà ở 7. Chschng khóan S&P 500 8. Cung tiền đã điều chỉnh yếu tố lạm phát 9. Khỏang cách giữa lãi sut ngắn hạn và lãi suất dài hn 10. Độ nhạy cảm của người tiêu dùngTính tóan sự khác biệt gia tng ngun ra ca hàng hóa dch vvà chi

chuyn nhưng so với tng nguồn vào, không tính tới các khan tài sản tài cnh và các khoản nợ tài cnh.

Dùng để dự đóan bước đi của nền kinh tế Mỹ trong nhũng tháng tiếp theo. Dựa vào chỉ số này, các nàh đầu tư có thể đưa ra quyết định với nhiều thông tin bổ trợ hơn.Là chỉ số thể hiện xu hướng ngoại thương nên có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường.

3*

ISM – Institue for Supply Management, Manufacturing Index

Ngày làm việc đầu tiên trong tháng, lúc

22h, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

Dữ liệu được thu thập từ việc trả lời ca các chuyên viên mua hàng ở hơn 400 công ty trong lĩnh vc công nghiệp. Chsphản ánh mc trung bình ca 5 lĩnh vc, đơn đt mua hàng ca khách hàng mới chiếm 30%, sản xuất

25%, việc làm 20%, các đơn cung cấp hàng 15% và hàng tn kho 15%.

Chỉ số đưa ra lớn hơn 50% cho thấy sự mở rộng của các hoạt động kinh tế, nếu nhỏ hơn 50% thì có nghĩa là các hoạt động kinh tế này đang bị thu hẹp lại.

4*.


                                                                                                                                                                                Tổng hợp
                                                                                                                                                                              Tư vấn vàng

Cập nhật: 24/11/2014 03:36 PM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết